Mijn kind is doof

Hoe hieraan tegemoetkomen?

Om de opvoedingsondersteuning van de ouders en de ontwikkeling van dove kinderen alle kansen te geven, beogen wij drie belangrijke elementen: een gepast aanbod aan cursussen Vlaamse Gebarentaal, de inzet van dove deskundigen en het realiseren van ontmoetingsmomenten. 

 

1. Gepast aanbod aan cursussen Vlaamse Gebarentaal

De cursus Leren Visueel Communiceren in VGT met dove baby’s en peuters is een introductiecursus. Hierin krijgen ouders van dove of slechthorende baby’s en peuters informatie over de ontwikkelingsnoden van hun doof kind en leren ze op een praktische wijze hoe ze de leefwereld van het kind visueel kunnen maken. Ze krijgen een lexicon in Vlaamse Gebarentaal mee dat afgestemd is op interacties met baby’s en peuters. Tijdens de cursus wordt opvang voorzien voor de kinderen door dove jongeren. De cursus wordt gegeven door een dove en een horende lesgever. Dit biedt ouders de gelegenheid een dove volwassene te ontmoeten en zich een idee te vormen van wat het voor hun kind betekent om doof te zijn. Uit de ervaringen die de dove volwassenen met de ouders delen, leren ouders hoe ze met het doof-zijn van hun kind kunnen omgaan.

 

2. Dove deskundigen

Cursussen kunnen ouders veel bijbrengen, maar bieden niet altijd de ruimte om persoonlijke vragen te stellen, langer stil te staan bij het aanleren van bepaalde vaardigheden of het toepassen hiervan in de thuissituatie. Daarom willen we dat ook dove personen die zowel professioneel als ervaringsdeskundig ingezet worden om ouders te gaan ondersteunen aan huis. We willen dat in samenwerking met de universiteiten een opleidingsprogramma wordt ontwikkeld. Het doel is zelfbewuste dove volwassenen te vormen in het geven van (op gebarentaal gerichte) opvoedingsondersteuning voor ouders van dove kinderen en hen hier een erkenning voor te geven. Ze zullen getrainde gidsen zijn die dove en slechthorende kinderen naar een bilinguaal-biculturele identiteit kunnen leiden, en dit door het hele gezin hierin te betrekken.

 

3. Ontmoetingsmomenten

Het netwerk aan opvoedingsondersteuning moet breed zijn en niet alleen van cursussen of begeleiding door deskundigen komen. We willen dat ouders, doof en horend, daarom meer in contact treden met elkaar. We erkennen ouders in hun rol van actieve deelnemers aan het leerproces rond de optimale ontwikkeling van hun dove of slechthorende kinderen. Eén van de gevolgen hiervan is dat ouders elkaar meer gaan opzoeken en zo een nieuw bronnenveld aan perspectieven creëren. We willen dat er een mogelijkheid bestaat ontmoetingsdagen te organiseren waarin horende en dove ouders elkaar vrijblijvend ontmoeten. Op deze manier geven we ze de kans authentiek ervaringen uit te wisselen in een niet-professioneel kader. Het geeft ouders de mogelijkheid even te bezinnen, stil te staan, te reflecteren over bepaalde opvoedingsvragen en hier van elkaar uit te leren.